VOP - Autoopravnapost

Přejít na obsah

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava základních obchodních vztahů mezi Roman Post se sídlem Hrabůvka 101 (dále jen „dodavatel“) a zadavatelem zakázky (dále jen „zákazník“). Zákazník přijímá a uznává následující VOP jako závazné pro všechna   plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech a jejich součástech. Zákazník je upozorněn na tyto VOP od dodavatele na zakázkovém listě. Dále jsou VOP k vyžádání v provozovně dodavatele a na webových stránkách. Zákazník si může od dodavatele tyto VOP vyžádat.

I. Zakázka
1. Dohoda o provedení opravy nebo údržby motorových vozidlech a jejich součástech (dále též „zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy zákazník podepíše "Příjem vozidla do zakázky" (dále též "zakázkový list") nebo předá objednávku v písemné či ústní formě a předá věc do opravy. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení.
2. V případech, které nesnesou odkladu, lze dohodu o provedení prací (zakázku) a rozšíření rozsahu prací sjednat i ústně. Dodavatel pořídí o ústním zadání zakázky záznam, který předá zákazníkovi spolu s předmětem zakázky po provedení prací. Také pro tyto případy platí tyto VOP.
3. Dohoda o provedení prací opravňuje dodavatele k udělování dílčích zakázek svým subdodavatelům, k provádění zkušebních jízd a k přepravě vozidla, jehož se práce týkají.

II. Cenové údaje na zakázkovém listu, rozšíření zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu
1. Dodavatel informuje zákazníka o předběžné ceně opravy, příp. smluvní ceně, kterou lze výhledově předpokládat v souvislosti s provedením zakázky. Zákazník bere na vědomí a je srozuměn s tím, že ceny uvedené v zakázkovém listu nejsou konečné a jsou pouze přibližné.
2. Provedení prací nad rámec sjednané zakázky vyžaduje předchozí souhlas zákazníka.
3. Požaduje-li zákazník při zadání zakázky závazné cenové údaje, vypracuje dodavatel rozpočet nákladů na opravu či údržbu. V rozpočtu nákladů na opravu či údržbu uvede dodavatel práce a náhradní díly s příslušným cenovým údajem. Dodavatel je tímto rozpočtem vázán po dobu 1 týdne od  jeho vystavení.

III. Termín dokončení zakázky
Dodavatel je povinen dodržet dohodnutý termín dokončení, který lze označit i v zakázkovém listě. Pokud se změní nebo rozšíří objem prací oproti původnímu zadání zakázky, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je dodavatel povinen uvědomit zákazníka a sjednat nový termín dokončení a rozšířit zakázku o provedení prací navíc.

IV. Předání a převzetí zakázky
1. Předání předmětu zakázky a jeho převzetí zákazníkem se provádí v provozovně dodavatele, neníli dohodnuto jinak.
2. Pokud zákazník nepřevezme předmět zakázky do 1 týdne od oznámení o dokončení zakázky, je v prodlení a dodavatel si může účtovat náklady spojené s úschovou předmětu zakázky. V tomto případě je dodavatel oprávněn předmět zakázky uschovat dle svého uvážení za běžných podmínek. Nebezpečí na předmětu zakázky a náklady spojené s úschovou v takovém případě nese zákazník.
3. Požaduje-li zákazník odvoz nebo přistavení předmětu zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka.

V. Vyúčtování zakázky
1. Cenu prací účtuje dodavatel na základě svého ceníku servisních prací nebo cenou smluvní. Výtah z ceníku servisních prací je uveřejněn v provozovně dodavatele.
2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují zvlášť, mimo ceny oprav stanovených smluvní cenou. Spotřební materiál, který se odebírá ze skladu bez záznamu, lze účtovat jako položka "spotřební materiál".
3. Účtování zvýhodněné ceny u zakázek spočívajících ve výměně dílu za tzv. „výměnné-zálohované díly", se předpokládá, že demontovaný díl odpovídá objemu dodávky náhradního dílu a že nevykazuje žádnou takovou vadu, která by činila jeho renovaci a vrácení zálohy nemožnou. Pokud se při testování původního dílu zjistí, že některé součásti chybějí nebo je neopravitelný, účtuje se zákazníkovi takto vzniklá ztráta dodatečně k ceně měněného dílu.

VI. Platební podmínky
1. Cena zakázky je splatná buď ihned hotově při převzetí předmětu zakázky zákazníkem, nebo bezhotovostně - převodním příkazem.
2. V případě prodlení s úhradou ceny zakázky je zákazník povinen zaplatit dodavateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení.
3. Dodavatel je oprávněn předem požadovat na zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu zakázky.

VII. Zadržovací právo
1. Dodavatel je oprávněn zadržet předmět zakázky k zajištění své splatné pohledávky za zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit i vzhledem k pohledávkám z dříve provedených prací, dodávek náhradních dílů a jiných plnění, pokud mají souvislost s předmětem zakázky.
2. V případě uplatnění zadržovacího práva dodavatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí zákazníka o zadržení předmětu zakázky a jeho důvodech.
3. Zadržovací právo zaniká vydáním zadrženého předmětu zakázky zákazníkovi oproti poskytnutí jiné formy dodavatelem odsouhlasené jistoty.

VIII. Záruka
Dodavatel poskytuje na provedené práce záruku v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno níže.
1. Dodavatel poskytuje záruku na vady zakázky po dobu 6 měsíců od předání předmětu zakázky. Záruka však končí nejpozději po absolvování jízdního výkonu 10.000 km u motorových vozidel a přívěsů.
2. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.
3. Zákazník je povinen při převzetí předmětu zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady, na tyto vady ihned upozornit. Neupozorní-li na vady zjištěné již při přebírání zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad zakázky.
4. V ostatních případech musí být vady dodavateli písemně oznámeny neprodleně po jejich zjištění a přesně specifikovány. Oznámí-li zákazník vady ústně v provozovně, vydá dodavatel zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad.
5. Dodavatel odstraní závadu podléhající záruce na své náklady. Náklady na odtažení vozidla a ostatní náklady, jdou k tíži zákazníka.
6. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny zakázky, případně odstoupit od smlouvy.
7. Na opravy provedené dle požadavku zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou se záruka neposkytuje.
8. Záruku nelze uplatnit v následujících případech: 
• předmět zakázky nebyl dodavateli dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad,
• vadné díly byly mezitím na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny,
• při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku zákazníka jiné, jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty.

IX. Odpovědnost za škodu
1. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.
2. Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu zakázky (vozidla) odpovídá dodavatel pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy.
3. V případě, kdy za škodu na předmětu zakázky odpovídá dodavatel, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí dodavatel zákazníkovi částku ve
výši ceny předmětu zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí dodavatel částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.
4. Při škodě na věcech na nebo v předmětu zakázky, které dodavatel převzal do úschovy, hradí dodavatel zákazníkovi skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození.
5. Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat dodavatele o škodě na předmětu zakázky, pokud za ni dodavatel odpovídá, včetně její přesné specifikace.

X. Výhrada vlastnictví
1. Všechny náhradní díly, výměnné díly a příslušenství použité při provádění zakázky zůstávají ve vlastnictví dodavatele až do okamžiku úplného uhrazení ceny zakázky dle příslušného daňového dokladu.
2. Díly, které byly při provádění zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví dodavatele, nebylo-li se zákazníkem písemně sjednáno jinak.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré případné spory vyplývající z dohod o provedení prací a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem v sídle dodavatele, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.
2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Prodávající bezodkladně nahradí taková ustanovení zákonnou a platnou verzí.
3. Všechny vztahy dodavatele a zákazníka vyplývající ze zakázky a těchto VOP, v těchto VOP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občankého zákoníku v platném znění.

V Hrabůvce dne 1.3.2020
Návrat na obsah